https://www.traditionrolex.com/50
Ubytovací řád
Hotel Junior Bzenec

Ubytovací řád

ubytovaci rad
https://www.traditionrolex.com/50

Hotel Junior

Ubytovací řád hotelu Junior 

 • Hotel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným občanským průkazem, platným cestovním pasem nebo jiným dokladem totožnosti a uhradí stanovený poplatek za ubytování. Hotel na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytuje, nejpozději však do 18.00 hod. Do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak. Po uplynutí výše uvedeného času příjezdu na hotel bez další komunikace klienta s hotelem objednaný pokoj může být nabídnut dalším klientům.
 • Host užívá pokoj na dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, host pobyt odhlásí nejpozději, v den svého odjezdu do 10.00 hod. Do této stanovené doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může mu hotel účtovat pobyt za následující den. Host, který se ubytuje před 6.00 hod. ranní, uhradí cenu ubytování za celou předchozí noc.
 • Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společných prostor a služeb hotelu. V pokojích hotelu platí přísný zákaz přemisťování jakéhokoliv zařízení a vybavení (nábytek, televize, apod.)
 • V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrických spotřebičů kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně / holicí strojky, vysoušeče vlasů /.
 • Zákaz vpouštění cizích osob do budovy. Pro návštěvy ubytovaných hostů je vyhrazen společenský prostor před recepcí. Návštěvy v pokojích mohou přijímat pouze se souhlasem recepční. V případě porušení tohoto bodu, hotel může s hostem za takové porušení tohoto ubytovacího řádu i ukončit jeho pobyt bez nároku na vrácení jakékoli částky zaplacené za ubytování za nevyužité dny.
 • Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry - kohoutky, uzavřena okna a dveře a klíč odevzdat v recepci.
 • Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech tak, aby nezavdal příčinu vznik požáru. Při event. vzniku požáru je poplach vyhlašován voláním „Hoří“. Jednotlivé pokoje a podlaží jsou řešeny jako samostatné požární úseky. V celém objektu hotelu platí přísný zákaz kouření, požívání omamných a jiných návykových látek či manipulace s otevřeným ohněm. Do objektu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo, výbušniny, chemikálie, hořlavé a těkavé látky a předměty vyvolávající silné elektromagnetické pole. Porušení tohoto zákazu má za následek okamžité ukončení pobytu klienta bez nároku na vrácení jakékoli částky zaplacené za ubytování.
 • V hotelu je stanoven noční klid v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. v tomto čase se host chová tak, aby nerušil noční klid.
 • V pokojích nebo společenských prostorách není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat děti do 15 let bez dozoru dospělých.
 • Psi, kočky a další domácí mazlíčci na standardních pokojích není dovoleno. Po dohodě s hotelem předem mohou být ubytováni pouze v části Junior II. za zvláštní poplatek.
 • Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem při nástupu k pobytu v hotelu.
 •    Pokud host zjistí poškození zařízení již při vstupu na pokoj např. na pokoji nebo v koupelně, tak ihned informuje recepci. V jiném případě při zjištění hotel finanční úhrady za tyto škody účtuje hostovi.
 • Recepce může odmítnout ubytovat hosta při požití návykových a psychotropních látek včetně alkoholu.  V tomto případě mu hotel může požadovat po hostu plnou výši za objednaný hotel.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, hotel má právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím ubytovací doby.

 

Ubytovací řád platí od 1. 1. 2020

                                                                                                                                                              Mgr. Libor Marčík

                                                                                                                                               

Střední škola Bzenec IZIC.CZ tvorba www