Hotel Junior Bzenec

informace o zpracování osobních údajů

informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) správce údajů společnost Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace provozovatel hotelu Junior, poskytuje Vám jako subjektu údajů informace o jejich zpracování a poučení o Vašich právech.

Správcem osobních údajů je společnost Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, se sídlem Bzenec, náměstí Svobody 318, 696 81, IČO: 00053155, DIČ: CZ 0053155, , e-mailová adresa recepce@sosbzenec.cz

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:

Formulář „Napište nám“

Prostřednictvím formuláře „napište nám“ máte možnost si zarezervovat u nás hotelový pokoj. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Rezervace hotelového pokoje

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, země původu, emailový kontakt, telefonní kontakt, platební údaje

Nezbytnost pro splnění smlouvy; 

plnění právní povinnosti

Zasílání nabídky služeb naší společnosti

Jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt,

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni pro Vás zarezervovat hotelový pokoj.

Formulář "Rezervace místa v restauraci"

Prostřednictvím rezervačního formuláře máte možnost si u nás zarezervovat stůl v restauraci. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Rezervace stolu v restauraci

Jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt,

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Zasílání nabídky služeb naší společnosti

Jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt,

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni pro Vás zarezervovat stůl v hotelové restauraci.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat maximálně po dobu 10 let od Vaší registrace. Pokud požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje ještě po dobu 3 let na základě oprávněného zájmu.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.

Osoba spravující rezervační systém

V současné době využíváme poskytovatele rezervačního systému, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.

Orgány státní správy či samosprávy

Zákonné důvody


Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

 

INFORMAČNÍ TEXT O KAMEROVÉM SYSTÉMU V PROSTORÁCH HOTELU JUNIOR

Kamerový systém

Čl. I.

Všeobecná ustanovení

(1)         Účel

Tato směrnice stanoví postupy pro pořizování, uchovávání a správu audiovizuálních dat z kamerového systému provozovaného v objektu hotelu Junior v souladu se zákonem č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

 

(2)         Rozsah platnosti

Kamerový systém je provozován a tato směrnice je platná pro objekt hotel Junior, náměstí Svobody 318, Bzenec.

(3)         Seznam pojmů a zkratek

Pro účely této směrnice se rozumí: 

a)    osobním údajem - jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.  Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,

b)   citlivým údajem  -  osobní  údaj  vypovídající  o  národnostním,  rasovém  nebo  etnickém  původu, politických postojích, členství v odborových organizacích,  náboženství a  filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním  životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také  biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,

c)    anonymním údajem - takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů,

d)       subjektem údajů -  fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,

e)   zpracováním osobních údajů - jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních  údajů  se  rozumí  zejména  shromažďování, ukládání  na  nosiče  informací,  zpřístupňování,  úprava  nebo  pozměňování,  vyhledávání,  používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace,

f)       shromažďováním  osobních  údajů  -  systematický  postup  nebo  soubor postupů,  jehož  cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro  jejich okamžité nebo pozdější zpracování,

g)     uchováváním osobních údajů - udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat,

h)   blokováním osobních údajů - vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat,

i)         likvidací  osobních  údajů  -  se  rozumí  fyzické  zničení  jejich  nosiče,  jejich  fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování,

j)         správcem  -  každý  subjekt,  který  určuje  účel  a  prostředky  zpracování  osobních  údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

k)        zpracovatelem  -  každý  subjekt,  který  na  základě  zvláštního  zákona  nebo  pověření správcem zpracovává osobní údaje podle zákona,

l)         zveřejněným  osobním  údajem  -  osobní  údaj  zpřístupněný  zejména  hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu,

m)     evidencí  nebo  datovým  souborem  osobních  údajů  (dále  jen  "datový  soubor") jakýkoliv soubor osobních údajů         uspořádaný     nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií,

n)        souhlasem  subjektu  údajů  -    svobodný  a  vědomý  projev  vůle  subjektu  údajů,  jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů,

o)        příjemcem  -  každý  subjekt,  kterému  jsou  osobní  údaje  zpřístupněny;  za  příjemce  se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g) zákona.

 

(4)     Odpovědnost

Osoby odpovědné za provoz a kontrolu kamerového systému jsou:

Správce počítačové sítě, ředitel školy.

Čl. II.

Identifikace kamerového systému

(1)    Identifikace kamerového systému: Kamerový systém v budově Junior, náměstí Svobody 318, Bzenec. 

Provozovatel a správce kamerového systému:

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Správce osobních údajů:

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Sídlo provozovatele a správce: náměstí Svobody 318, Bzenec, 696 81

Odpovědná osoba správce: René Vašíček, správce počítačové sítě.

(2)   Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je ochrana majetku a bezpečnosti osob. Kamerový systém neslouží k systematickému sledování osob.

Čl. III.

Popis kamerového systém

Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst.

(1)     Kamerový systém je v současné době tvořen 3 kamerami. Ve všech případech je využito ukládání záznamu na SD kartu. Rozsah zpracování zahrnuje pouze obrazový záznam kamerového systému, bez záznamu zvuku. Režim fungování kamer je nepřetržitý (příp. založený na automatickém pohybovém čidle).

(2)     Soupis jednotlivých kamer:

a)      Recepce

Umístění:                   Vestibul školy.    

Zorné pole:                Vchod do školy-vestibulu, vestibul a prostory recepce. 

Typ kamery:              HD. 

Záznam:                     záznam kontinuální, doba uložení 5 dnů 

Účel:                          zajištění důkazního materiálu při zjištění krádeže, poškození majetku, ochrana osob – žáků a zaměstnanců.

 

b)      Zadní vchod 1

Umístění:                   Zadní vchod do hotelu.    

Zorné pole:                Přístupový chodník, schody ke vstupu, přístup k čipovacímu systému, vstup.   

Typ kamery:              HD  

Záznam:                     záznam kontinuální, doba uložení 5 dnů. 

Účel:                          zajištění důkazního materiálu při zjištění krádeže, poškození majetku, ochrana osob – žáků a zaměstnanců.

 

c)      Zadní vchod 2

Umístění:                   Zadní vchod 2 do hotelu.    

Zorné pole:                Přístupový chodník, schody ke vstupu, vstup.   

Typ kamery:              HD  

Záznam:                     záznam kontinuální, doba uložení 5 dnů. 

Účel:                          zajištění důkazního materiálu při zjištění krádeže, poškození majetku, ochrana osob – žáků a zaměstnanců.

Použitý řídící a záznamový software a hardware: Kamerový záznam a přístup k online obrazu kamer s použitím zařízení pro ukládání dat.

(3)     Záznamy z jednotlivých kamer jsou kontinuálně ukládány na datovém úložišti dat, které je součástí kamery – SD karta.

(4)     Datové úložiště je mechanicky zabezpečeno proti odcizení. Existuje seznam osob, viz příloha 1, které mají umožněn přístup k datovému úložišti, byly poučeny o aspektech přístupu k osobním údajům.

Čl. IV.

Personální zajištění

(1)     Osoby s přístupem k LIVE obrazu:

ředitel školy, zástupce ředitele, správce počítačové sítě, asistentka ředitele.

Osoby s přístupem k LIVE obrazu nesmí pořizovat žádným způsobem obrazové záznamy (například mobilním telefonem, fotoaparátem nebo kamerou).

(2)     Osoby zajišťující funkčnost a konfiguraci systému:

správce počítačové sítě.

Čl. V.

Možnost předání záznamů mimo Správce

Záznamy pořízené kamerovým systémem je možno předat mimo Správce pouze protokolárně, a to orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům pro vedení přestupkového řízení v případě podezření ze spáchání trestného činu či přestupku. Ke  každému  předání  dat  dává  pokyn ředitel a o každém takovém předání je proveden záznam. Není možno jakýmkoliv způsobem uchovávat záznamy po dobu delší, než je uvedeno u jednotlivých kamer.

Čl. VI.

Zákon o ochraně osobních údajů

Provozovatel kamerového systému i jednotliví pracovníci s přístupem ke kamerovým záznamům či LIVE obrazu jsou povinni dbát dodržování nejen zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ale také ustanovení zákoníku práce, který zakazuje skryté i otevřené sledování pracovníků na pracovišti. Stejně tak jsou povinni dbát jiných právních norem, které zaručují jednotlivci právo na soukromí.

Čl. VII.

Souhlas subjektů osobních údajů a informační a registrační povinnost

(1)     Ke zpracování osobních údajů je možné přistoupit obecně se souhlasem subjektů osobních údajů, bez souhlasu subjektů osobních údajů je pak zpracování možné pouze na základě výjimky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, což je v případě kamerového systému nezbytnost ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce či jiné oprávněné osoby.  Správce je však povinen informovat subjekty osobních údajů o zpracování prostřednictvím kamerového systému, a to umístěním informačních tabulek ke všem vstupům do monitorovaného prostoru. O zpracování osobních údajů kamerovým systémem v budovách jsou subjekty osobních údajů vedle informačních tabulek informovány také prostřednictvím této Směrnice, kdy tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice je v originálním písemném vyhotovení uložena u ředitele školy v elektronické podobě a přístupná všem na internetových stránkách.

 

Mgr. Libor Marčík, ředitel školy

Střední škola Bzenec IZIC.CZ tvorba www